تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
غربالگری موتاسیونی آرابیدوپسیس تراریخته در مسیر ژنتیک فعالیتنواحی کنترلی ژن متالوتایونین جو
کشت سرخارگل پیشنهادی درتوسعه پایدارگیاهان دارویی
عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی
مدلسازی پویایی های توسعه پایدار شهری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها
تست نرم افزار مبتنی بر مدل با Nmodel
بررسی آموزش طرح تلفیقی همه فراگیران(تیزهوش، عادی، دیرآموز) با توجه به تکنولوژی از دیدگاه متخصصین
مقایسه و بررسی کارایی فیلتر تکبستری ماسه سیلیسی و فیلتر دولایه آنتراسیت گارنت در حذف کدورت از آب رودخانه کارون بزرگ تصفیهخانه ملی راه اهواز
اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی مادران دارای کودکان ناتوان ذهنی
Investigation of Temperature Effect on the Asphaltene Deposition for Two Iranian Oil Reservoirs
بررسی موانع به کارگیری روشهای فعال تدریس از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۹/۱۰
  • sara sara