تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
برآورد و ارزیابی احتمال بقاء مردان بزرگسال (59-20 ساله) در استانهای مختلف کشور با روش بیوگی
زمانبندی کارها و فعالیت های نگهداری و تعمیرات در محیط ماشینهای موازی نامرتبط
FINITE ELEMENT MODELING OF CONCRETE BEAM-COLUMN CONNECTIONS UPGRADED WITH STEEL PLATES
Nonrandom Factor Model for the Excess Gibbs Free Energy of Sugar Solutions
نو آوری های طراحی روشنایی روز، در طراحی ساختمان روشنایی روز ( طبیعی ) و روشنایی مصنوعی
اثر فلزات سنگین بر تنوع ژنتیکی و فیریولوژی موجودات زنده
الگوریتم جدید برای تشخیص آنتی بادی های موثر بر آنتی ژنHIV براساس ماشین بردار پشتیبان
محلسبه تراز های انرژی نقطه کوانتومی استوانه ای با استفاده از بسط توابع متعامد
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نشاسته طبیعی گندم در حضور غلظت های مختلف از اسید آسکوربیک
بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر موءلفهه ای جوانه زنی گونه علف گندمی میانه(Agropyron intermedium)

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۸/۱۷
  • sara sara