تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
بررسی عملکرد ترمودینامیکی وزیست محیطی چندسیال عامل خشک وآیزنتروپیک درسیکل رانکین آلی
ایجاد بانک اطلاعات ژئوتکنیکی خاکهای غرب مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس Microsoft Access
تأثیر آموزش مهارت های زندگی و مشاوره گروهی با روش عاطفی رفتاری عقلانی بر خودپنداره تحصیلی، انگیزش پیشرفت و سلامت روان دانش آموزان ناموفق
مقایسه سطح تحصیلات مادران کودکان مبتلا به سندرم داون و عادی استان تهران
ارائه مدل رگرسیون لوجستیک برای ارزیابی ایمنی دور برگردان های شهر تهران
روشی جدید برای بهبود هوشمند یادگیری الکترونیکی
ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از تقاطع های همسطح پروانه ای ) دوربرگردان ( در مقایسه با تقاطع های چراغدار با استفاده از نرم افزار شبیه ساز AIMSUN
تشخیص هویت براساس متون دستنویس فارسی با استفاده ازK- نزدیکترین همسایه
استرس و فرسودگی شغلی؛ معضل عملکرد کارکنان
بررسی تغییرات بیان ژن آنزیم THCA synthaseتحت تیمار متیل جاسمونات در اندام هوایی گیاهچه شاهدانه( Cannabis sativa)

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۷/۲۱
  • sara sara