تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی

تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی*تازه ترین تکنولوژی های کامپیوترهای شخصی


گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

مقالات پیشنهادی علمی از سایت های مرجع
حذف فنل از پساب های صنعتی به روش ازن زنی
کاربردهای فن آوری نانو در حذف باکتری های بیماریزا از پساب بیمارستانی
بررسی رابطه سبک رهبری تحولی مدیران با سکوت سازمان دبیران دوره دوم متوسط منطقه 5 شهر تهران
اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب گیاه مریم نخودی (کلپوره) (Teucrium polium L)
مطالعه امکان سنجی پیاده سازی چارچوب فرایندهای مدیریت پروژه های چابک در استقرار سرویسهای فناوری اطلاعات: مورد کاربردی مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت مجتع گاز پارس جنوبی
بررسی اثر اندر کنش خاک و سازه بر پاسخ لرزه ای ساختمانهای جداسازی شده
بررسی مدیریت دانش و سرمایههای فکری بر کسب مزیت رقابتی شرکت توزیع نیروی برق (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی)
مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت باکتریایی بعد از تهیه فضای پست در کانال ریشه پرشده با گوتاپرکا و سیلر AH26 یا Dorifil
بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تحول سازمانی در سازمان های یادگیرنده (مطالعه موردی: شرکت تولیدی سیم و کابل شاهین)
بهبود کیفیت زندگی با استفاده از آیات و روایات

گرداوری شده توسط سایت پی سی 20

  • ۹۶/۰۷/۱۹
  • sara sara